Selverkjennelse
menneskelig vekst
og bedre helse

Kurs

Enhetsterapi

Hva er enhetsterapi?

Av lege Audun Myskja
Enhetsterapi – en vei til helbredelse

Enhetsterapi er en nyutviklet terapi som bygger på en syntese av intuitiv energiforskning, medisinsk vitenskap og de mest virksomme elementer i alternative/komplementære metoder. Metoden legger vekt på å utvikle effektive symptomlindrende teknikker, samtidig som enhetsterapeuter arbeider med å finne årsaken til plager og problemer. Enhetsterapi er betegnelsen på en helhetlig forståelse av hvordan kropp, sinn og ånd virker sammen. Slik kan vi betrakte enhetsterapi som en medisinsk filosofi, et menneskesyn, en diagnostisk tilnærming og et sett særlig virksomme behandlingsteknikker, knyttet til en intensiv egenutviklingsprosess. Enhetsterapeuter søker å gjøre bruk av naturlige lover for å styrke helbredelsesprosesser på de mange nivåer mennesket består av, og gjenskape enhet. Et symptom eller en plage fører til at vår opplevelse av enhet blir brutt, enten det er et rusk i øyet eller en alvorlig sykdom. Teknikkene i enhetsterapi søker å gjenskape opplevelsen av enhet, med erkjennelse av at man ofte trenger tid og at løsning på dypereliggende problemer ofte ikke ligger i teknikker, men i en dypere erkjennelse av hvem vi er, hva som driver oss og hvilke sammenhenger vi står i.

Grunnvollen i enhetsterapi

Forening ånd-sinn-kropp. På grunnlag av over tretti års samling av meditative og åndelige erfaringer og klinisk arbeid med mennesker, har vi utviklet metoder for bevissthetsfordypning som gir mulighet til å nå stadig dypere åndelige funksjoner og spesifikt forankre disse i kroppen og dagliglivet.

 

Enhetsterapiens prinsipp

Prinsippet i enhetsterapi er at du lærer å utvikle evnene i deg selv. Etter å ha forankret ferdigheten i deg selv, lærer du spesifikke og potente metoder for å hjelpe andre. Du lærer å sanse spesifikt metoder hvor forstyrrelsene ligger, og korrigere disse med de spesifikke metodene vi har utviklet.

Tankens kraft

Du lærer å fordype sinnet, slik at du får en økende mulighet til å utnytte tankens kraft i terapeutiske situasjoner. Vi lærer også de ulike tilnærmingene til fjernhelbredelse og stadiene av fordypning som gir deg unike muligheter til å kunne helbrede deg selv og andre.

Grunnlaget for enhetsterapi er synet på mennesket som en enhet som fungerer på spirituelle, mentale, emosjonelle, vitale, fysiske og sosiale nivåer. Harmonien mellom disse nivåene formidles gjennom en opplevelse av integritet og enhet, puls og flyt, tilfredshet og livsglede. Helbredelse er ikke nødvendigvis knyttet til en absolutt frihet fra plager, problemer eller symptomer, men til økt livskraft, evne til å fungere, opplevelse av enhet. Grunnlaget for enhetsterapi er troen på et helbredende prinsipp i alt liv, som kan aktiveres i hvert menneske. En helbredelsesprosess blir således et samarbeidsprosjekt, der terapeuten snarere har en fødselshjelperfunksjon og teknikkene støtter for en indre helbredelsesprosess. Grunnholdningen i enhetsterapi er at hvert levende vesen har en unik verdi og at hvert menneske har en iboende fullkommenhet og bærer en verden av viten og muligheter som kan åpnes og settes fri. Enhetsterapi er summen av over tretti års erfaring med integrert medisin – en syntese av det beste i medisinsk metode og komplementære terapier. Enhetsterapi utgjør en syntese av de elementer som kjennetegner vellykkede terapier og de terapeutiske forløp som viser seg i praksis å hjelpe mennesker. Metodene i enhetsterapi er bygget opp for å kunne gi både teknikker som gir praktisk hjelp og lindring av symptomer, og samtidig gi hver enkelt større innsikt og bidra til selvutvikling.

Det som kjennetegner enhetsterapi er vekten på selvutvikling: Du lærer å forstå de ulike sammenhengene mellom åndelige kvaliteter, følelser, tanker, energi og kropp i deg selv, deretter prøver du ut metodene på en partner. Siden arbeider du med å utvikle forståelsen i kollokviegrupper som møtes regelmessig. Slik utvikler du gradvis din innsikt, klarsyn og kompetanse og kan vokse inn i en rolle som terapeut, dersom det er det du ønsker: Mange som tar enhetsterapiutdanningen, gjør det for egen del, for å finne vekst, selvhelbredelse og innsikt i seg selv og de sammenhengene de står i. Vi tror at mennesket består av flere dimensjoner, at vår åndelige dimensjon virker inn i vår fysiske virkelighet. Det åndelige elementet i oss viser seg særlig gjennom våre kvaliteter som også er med på helbredelse og selvhelbredelse.

Vi tror at hvert menneske er unikt og har en unik verdi, uansett funksjonsnivå, og har ressurser til helbredelse. En helbredelsesprosess er derfor ikke primært en terapeut som gir helbredelse: Et grunnprinsipp for helbredelse er resonans. Ved resonans bygger seg opp en samklang mellom terapeut og klient som gjør helbredelse mulig.

Enhetsterapi tror at hvert menneske har en naturlig integritet og at det er av største betydning å respektere denne integriteten. Vi arbeider mye med det riktige forholdet mellom åpenhet og grenser, slik at vi i enhver samtale eller berøring kan nærme oss, berøre og åpne det som trengs, men samtidig bevare respekten for den andres integritet, slik at den andre ikke føler seg overstyrt eller invadert.

De første utdanningsårene i enhetsterapi har vist at nyutviklingen vi har satset på har vært en suksess på alle plan, og vi har fått utviklet en faglig plattform som gjør det lettere å gå videre. Blant annet har vi i løpet av året bygd opp en systematisk læreplan og grunnlag for terapien både i forhold til

 • menneskesyn
 • grunnfilosofi
 • medisinsk filosofi
 • erkjennelsesteori
 • tilnærming til forskning og evaluering av behandlingsresultat
 • teknikker for samtaleterapi
 • utvikling og fordypning av evner til veiledning (coaching)
 • diagnostiske metoder
 • behandlingsteknikker
 • forskningsmetoder
 • evaluering av behandlingsresultat

Vi har i utdanningsforløpet funnet det mulig å sette i gang helbredelsesprosesser på mange ulike nivåer ved bruk av enkle terapeutiske metoder, utformet i praktiske verktøy som blant annet omfatter

 • helbredelse ved integrering av kropp, sinn og ånd
 • tankens kraft
 • forvandling av negative minner og følelsesmønstre
 • terapeutisk bruk av lyd, ord og stemme
 • berøringsmetoder for å mobilisere kroppens helbredende ressurser
 • bevegelser for å gjenopprette flyt gjennom alle kroppens energisystemer
 • naturens legende kraft uttrykt i blomsteressenser, urter og næringsmidler
Litt mer i detalj om hvordan vi arbeider:

Utdanningen i enhetsterapi

Enhetsterapi tar sikte på å gi en grundig opplæring i de viktigste prinsipper for forebyggende helse og egenomsorg man i dag kjenner. Kunnskapen er primært rettet mot den enkeltes egenaktivitet, samtidig lærer man enkle metoder som man kan bruke terapeutisk overfor andre mennesker. Hensikten med utdanningen er knyttet til helsebygging, egenutvikling, selvinnsikt og utvikling av egne ressurser. Utdanningen vil gi innsikt innen flere områder:

Enhetsterapiens behandlingsformer

Resonansterapi

Elevene får praktisk innsikt i alle de viktigste energistrømmer og – punkter og hvordan de kan reguleres ved ubalanse Vi bruker hendene for å lage et terapeutisk felt i samklang med kroppens egne frekvenser. Ut fra dette vil kroppen ofte komme i egenbevegelser som frigjør og balanserer, slik at vi kan justere feilstillinger og sette i sving steder der livsprosessen har stoppet opp. Vi bruker terapeutisk energi og lyd fra egen stemme – toning - som vi bruker for å styrke samklang og bruke terapeutiske frekvenser som åpner opp hos den andre.

I vanskelige tilfeller bruker vi ofte gruppetoning der hver enkelt i gruppen setter inn sin stemme for å lage en dyp resonans. Dette er en av de mest effektive teknikker innen resonansterapi. Ved bruk av tibetanske syngeboller forsterker vi virkningen ytterligere.

Vi lærer også å arbeide dypt i energifelt (aura) for å finne resonans (steder som klinger sammen) og åpne det stedet som står fast. Eksempelvis lærer vi å arbeide presist i resonansen som finnes mellom energi i kroppens midtområde og mental energi rundt hodet. Denne teknikken har visst seg effektiv både hodepine, tretthet, nakkesmerter og ved fordøyelsesvansker og ved vansker med å gjennomføre forsetter. Vi har utviklet en egen resonansbasert topunktsteknikk for arbeid på de ulike punkter i energifeltet der sinn og kropp møtes, for å kunne arbeide direkte på fysiske og psykiske plager fra angst og depresjon og kroniske smerter.

Energimedisin

Enhetsterapi er utviklet parallelt med framveksten av det nye fagområdet energimedisin. Ut fra studier av energi har vi utviklet en stadig dypere forståelse av

 • ”Energiens form” - hvordan energi beveger seg i ulike nivå av energifeltet (auraen). Vi lærer å avkode disse bevegelsene. Eksempelvis lærer vi å skjelne mellom energi som flyter i sitt naturlige leie og utfører sine naturlige funksjoner, og energi som er gått i lås eller i ”loop” - dette vil bli forklart grundig i kursforløpet
 • ”Energiens innhold” - går på tanker og følelser som ligger kodet i energibanene - alt fra dypere åndelig viten til gamle traumer og avleiring av depoter av syreoverskudd. I studieforløpet får elevene mulighet til å lære seg opp til å sanse dette presist, og korrigere forstyrrelsene med de spesifikke metodene som er utviklet innen enhetsterapi
Eutonibehandling

Denne metoden retter seg mot hud og kroppsvev og er basert på er regulering av vevsspenning (tonus). Dette er en dyptgående manuell behandling der du ved arbeid med puls i vevet regulerer overspenning og underspenning. Dette gjør vi også ved at vi regulerer det autonome nervesystem gjennom spesifikke punkter i kroppen som er overordnede reguleringsstasjoner. Vi lærer enkle massasjeteknikker dypt i vevet som kan regulere eksempelvis overtrykk i buk- og bekkenvev. Dette er hovedårsaken til mange tilfeller av overvekt, eksempelvis der buken eser ut - vi lærer hvordan man kan tilføre energi dypt i vevet for å regulere dette og oppnå vektreduksjon og større velvære i løpet av kort tid med tonusregulering. Eutonibehandling kan betraktes som en syntese av psykisk massasje og energimassasje, venepumpeterapi og lymfedrenasje, og har vist seg effektiv også ved

 • smerter i muskel/skjelett-systemet
 • fordøyelsesvansker
 • kronisk utmattelse
 • lavt stoffskifte

I tillegg har enhetsterapi sin unike tilnærming til ulike vanlige terapiområder:

Kosthold og ernæring

Enhetsterapi undersøker sentrale balanser i ernæring. Alle terapeuter læres opp til å kunne vurdere og korrigere kroppsbalansen via kostholdstiltak innen følgende områder:

 • Blodsukkerregulering
 • Syre/base balansen
 • + - balansen (et eget system relatert til den ernæringsmessige balansen mellom nervesystemet og blodet)
 • Makrobiotisk balanse (den ernæringsmessige balansen mellom det utvidende og det sammentrekkende prinsippet)
 • Energibalansering via mat og drikke.

Ut fra dette bygger vi opp et kosthold som passer den enkelte under hensyntagen til balanse mellom:

 • Næringstilførsel
 • Utrensing
 • Konstitusjonstype
 • Livsstil

Vi legger vekt på et mest mulig ubebearbeidet og naturnært kosthold (”steinalderpreg”), og på å løfte matens energinivå ved oppmerksomhet og velsignelse.

Tilskudd

Vi bruker de reneste naturlige kosttilskudd basert på nyere forskning både fra planter, bær og dyphav. Kosttilskuddene testes ut og tilpasses den enkelte. Vi følger medisinsk forskning på området og justerer hele tiden våre anbefalinger i tråd med ny forskningsbasert viten og tester ut preparatene på den enkelte.

Blomsteressenser

Dette er en av spesialområdene innen enhetsterapi. Vi bruker dr. Bachs blomstermedisin til å forstå dypere den enkeltes konstitusjon, kvaliteter og livssituasjon. Slik bruker vi blomsteressensene ikke bare til behandlingen av symptomer, men til å understøtte helbredelsesprosessen hos den enkelte.

Terapeutisk samtale

Vi bruker prinsipper både fra medisinsk anamneseopptak (sykehistorie), dybdepsykologi, medisinsk forskning og coaching/livsveiledning, for å mobilisere ressurser hos den andre. Vi lærer også de fysiologiske prinsippene for dette, blant annet hvordan vi kan bygge opp kommunikasjon som støtter, styrker og gir motstandskraft og unngå å slå på alarmene hos den andre. Vi legger vekt på å stille de riktige spørsmålene eller enn å fortelle den andre sannheten, samtidig som vi lærer opp hver enkelt i en utvidet energisansning som gjør at man blir i stand til å se dypere sammenhenger. Noen kaller dette utvikling av klarsyn – elevene lærer seg å forstå de ulike energifeltene knyttet til kroppen og skape forandring og harmonisering. Slik gir utdannelsen systematisk opplæring i intuitive samtaleteknikker. Samtidig får elevene lære tolkning og forståelse av kroppsspråk og de unike tegn på de ulike nivåer av sinn og kropp uttrykt i energi og aura.

Førstehjelpsskrinet

Du får et refleksologisk førstehjelpsskrin til selvhjelp og får vite det fysiologiske grunnlaget for bruk av terapeutisk berøring. Du vil lære hvilke akupressurpunkter og berøring av hvilke kroppsområder som gir best effekt. Via trykkpunkter, energistimulering og triggerpunkter vil du lære å stimulere kroppens selvhelbredende krefter.

Innen enhetsterapi uttrykker et helhetssyn seg på flere områder:

Fysisk helse

Vi vurderer funksjonen i de grunnleggende fysiologiske systemene i kroppen, med særlig vekt på det man i dag vet om det autonome nervesystem og dets reguleringsfunksjon. På bakgrunn av dette blir det gitt undervisning i praktisk stressmestring. Du vil få lære deg å hjelpe andre ved hjelp av enkle metoder der du bruker nærvær, positiv tankekraft, bevegelse, berøring og kommunikasjonsteknikker for å støtte den andre.

Det selvhelbredende mennesket

Vi utforsker våre naturlige selvhelbredende systemer, og gir en gjennomgang av grunnprinsipper i fysiologi og immunologi, illustrert i praktisk-kliniske situasjoner. Undervisningen ser på hva det er som holder oss friske, hvilke systemer i kroppen som kan påvirkes, og hvordan. Vi vil gå gjennom de faktorer som holder kropp og sinn unge, noen selvsagte, noen overraskende. Denne bolken vil gi deg mulighet til å sette sammen ditt eget forebyggende helseprogram. Bolken vil gi kompetanse i å veilede andre innen helsespørsmål.

Mennesket i naturen

Vi lærer grunnleggende økologi via viten om naturlover. Vi utforsker naturen som helbreder og får enkel viten om helbredende planter – og de giftige. Vi legger særlig vekt på blomsteressenser som uttrykk for naturens språk.

Musisk medisin – lyd og musikk som terapi

Vi lærer om kroppens musikalske oppbygning, musikkterapeutiske grunnprinsipper og bruken av dem. Du får utvikle din terapeutiske stemme for å skape forløsning av lytteevne og uttrykksevne. Vi bruker stemmeøvelser for å forbedre kommunikasjonsevne og vitalisering. I tillegg arbeider vi med dokumentet Lytting – en vitenskap som gir grunnprinsippene for å forordne individualisert musikk som en vei til selvinnsikt, stressregulering og bearbeiding av følelseslivet.

Veiledningsteknikker

Vi lærer grunnprinsipper for livsveiledning ut fra kjenn deg selv-prinsippet. Utdanningen legger vekt på metoder for selvinnsikt, prinsipper for kommunikasjon som gir viten om hvordan jeg får fram det beste i den andre. Utdanningen gir innsikt i runnprinsipper for konfliktløsning og grunnregler for god kommunikasjon, slik at vi sørger for at den andre føler seg sett, møtt og forstått. Utdanningen gir innsikt i ”kroppsspråkets regelverk”, trening i stemmebruk, lytteteknikker, riktig bruk av gester, ordvalg som åpner og ordvalg som lukker.

Etikk og integritet

Tom Kitwood og theory of personhood er vårt etiske fundament for arbeid med mennesker. I løpet av utdannelsen lærer vi de spesifikke kategoriene for overgrep og de spesifikke kategoriene for å skape stjernestunder. Vi trener på å avdekke disse og slik få konkrete verktøy for å løfte fram det beste hos oss selv og den i enhver situasjon.

Helseveiledning

Vi lærer å utarbeide helseprogrammer for andre bygd på kosthold, tilskudd, fysiske øvelser, øvelser for styrking av energi og balanse, emosjonelle strategier, mentale øvelser og strategier for å bedre kjernerelasjoner privat og i arbeidslivet. I dette området er kommunikasjonsferdigheter en nøkkel: hvilke knapper man må trykke på for å få ut det beste i mennesker, for å forstå og å bli forstått.

Det indre menneskets ressurser

Vi lærer å finne menneskets ressurser, nøkler til yteevne og selvhelbredelse, metoder som åpner døren til dine unike kvaliteter, slik at du kan oppdage kvaliteter og ressurser hos seg selv og andre: Vi ser på hva skal til for å ta i bruk det beste i seg selv, med meditasjon som verktøy. Utdanningen utforsker lovmessigheter i menneskets indre liv, og gir et kartverk for oppdagelse av menneskesinnet – hva fungerer best for å forløse menneskets ressurser?Vi søker å skape samklang mellom det indre og det ytre livet: Vi ser på praktiske strategier for å gjennomføre sine forsetter, og hvilke lovmessigheter som omgir vår integritet og selvrespekt. Utdanningen utforsker grunnlovene i vårt indre liv: kjærlighet, sannhet, tiltrekning, årsak og virkning.

Vi gir opplæring i kvalitative forskningsmetoder for å evaluere diagnose behandling i det intuitive rommet, basert på fenomenologi. I tillegg er vi i ferd med å utvikle måling av behandlingsresultater ved anerkjente metoder, som inkluderer EKG, qEEG, EMG, galvanisk hudmotstand (GSR), fingertemperatur og HRV (heart rate variability).

Hvem passer enhetsterapi for?

Det har vist seg i praksis at de som søker enhetsterapi har ulik alder og bakgrunn, ulike interesser, men forenes på noen områder:

 • de søker en opplevelse av helhet i livet, mellom det åndelige og det fysiske, mellom det indre og det ytre
 • de er opptatt av helbredelse og ønsker å lære hvordan de selv kan bli et instrument for en helbredende kraft i verden
 • de ønsker å forstå dette i seg selv og andre, både intuitivt og praktisk.
 • de søker både en dyp følelsesmessig opplevelse og praktiske konkrete verktøy for å hjelpe andre.

Deltakerne i utdannelsen har hatt en sterk motivasjon til å lære, og har fått styrket ferdigheter innen en rekke områder. Eksempelvis:

 • aktiv lytting
 • klinisk observasjon
 • rammer for en terapeutisk prosess
 • konkrete ferdigheter innen lyd, stemme og resonans
 • spirituell anatomi og fysiologi.

Enhetsterapi bygger på erfaringsvitenskap og kursdeltakernes evne til å bygge opp sikker viten gjennom

 • observasjon
 • refleksjon
 • faglig utvikling
 • evne til å lære av erfaringer.

Vi har ikke satt særskilte krav til utdannelsesbakgrunn. Det viktigste er en positiv motivasjon til å delta i en læringsprosess som vil involvere egenutvikling og faglig vekst. Vi kan derfor oppsummere med at enhetsterapi passer for mennesker som har noen av følgende interesser og egenskaper:

 • du ønsker å forstå mennesket, fra de åndelige til de fysiske sider.
 • du er opptatt av hvordan du kan forvandle deg selv og hjelpe andre
 • du vil gjerne vite mer om hvordan kropp og sinn henger sammen
 • du er åpen for å utforske en energiforståelse av virkeligheten og lære mer om hvordan energi flyter
 • du ønsker å forstå hvordan menneskets energi kan forstås som uttrykk for våre ubalanser og våre indre lengsler, våre kvaliteter
 • du er opptatt av å hjelpe mennesker ikke bare til å få tatt bort et problem, men også til å få en dypere forståelse av seg selv og sin rolle i verden
 • du ønsker å finne hva som gjør at vi opplever mening og får tatt i bruk det beste av oss selv
 • du ønsker å arbeide med din egen menneskelige utvikling og prøve å få til en daglig disiplin.
 • du er opptatt av hvordan kosthold, øvelser, trening, bearbeiding av følelsesmønstre og mental trening kan tilpasses den enkelte for å gi hjelp som er tilpasset den enkeltes behov
 • du forstår at helbredelse ikke er noe som formidles som en ”vare” fra en behandler til en pasient, men uttrykker en helbredende klangbunn mellom mennesker som kan settes fri i et møte
 • du er opptatt av respekten for alt som lever, ønsker å finne helhet og leve mer i pakt med naturen
 • du har et ønske om å avdekke det beste i andre mennesker og hjelpe dette fram.
Hvor står enhetsterapi i forhold til andre komplementære terapier?

Vi ønsker å utvikle en syntese fra det beste vi har funnet i en rekke ulike konplementære metoder gjennom tretti års erfaring. Enhetsterapi stiller seg ikke i konkurranse eller opposisjon til andre metoder, men søker å skape synergi (samhandling) mellom de ulike metoder mennesker av i dag søker for vekst og helbredelse. I tråd med dette utvikler vi samarbeidslinjer mot en rekke andre terapeutiske miljøer, alt fra ernæringsterapeuter til kvantemedisinere. Slik kan vi hente inn gode erfaringsdata og utvikle et stadig mer effektivt og framtidsrettet terapeutisk tilbud.

Hvor står enhetsterapi i forhold til vanlig legevitenskap?

Enhetsterapi ønsker å bidra til en integrert medisin, som tar i bruk det beste fra en medisinsk-vitenskapelig plattform og supplerer dette med det beste fra komplementære metoder, med vekt på menneskets egne ressurser. Vi legger vekt på vitenskapelige metoder og redelighet i forhold til vitenskaplig dokumentasjon. Samtidig legger vi vekt på det som ikke kan måles og veies: på menneskets åndelige natur og på vår egen evne til å føle sannhet og vite hva som er riktig for oss. Vi prøver å unngå det som er spekulasjoner og kun ”boklærdom”.

Praktiske forhold

Utdanningen er treårig, basert på bolker på ett år av gangen. Ettårsbolkene vil hver for seg gi en enhetlig kompetanseutvikling, og elevene vil sitte igjen med verdifull realkompetanse selv om de kun fullfører ett eller to år. Undervisningen på kursene er basert på en vekselvirkning mellom korte forelesningsbolker, egenøvelser, øvelser med partner og i grupper, vurdering av pasienteksempler og praksis under hands-on veiledning. Kostnad per år er fra 01.01.11 kr 14.000, alt inkludert. Det blir utlevert grundig kursdokumentasjon i form av originallitteratur som ikke har vært publisert andre steder - per dags dato over 350 sider materiale skrevet spesifikt for utdanningen, som blir studert nøye av nåværende elever og som får meget positiv respons. Kompendiene omfatter en syntese av forskningsresultater, åndsvitenskapelig erfaring, samt manualer og øvelser som gir konkret og tydelig praktisk veiledning. Undervisningen er basert på selvstudium og kollokviegrupper som har regelmessige møter, minst to ganger per måned. Undervisningen er progressiv, i den forstand at hvert steg forbereder neste steg i forståelse.

Elevene får opplæring i enkle forskningsmetoder for å kvalitetssikre sitt arbeid. Vi går grundig gjennom etiske grunnprinsipper. Flere elever fra de to første kullene har ved avslutning av utdanningen allerede opparbeidet en betydelig praksis, med tilfredse brukere og gode resultater. Vi følger de foreløpige retningslinjene for HOD (Helse- og Omsorgsdepartementet) for godkjenning av komplementær utdanning og momsfritak.

En gruppe elever fra de tre første kullene har startet egen forening for enhetsterapeuter, en fagorganisasjon med statutter, medlemsskap, hjemmeside og regelmessig møter og aktiviteter. Foreningen nærmer seg i skrivende stund 100 medlemmer (krav for godkjent fagorganisasjon er 30 medlemmer).

 

LITTERATUR

 • Eden D. Energy medicine. New York: Tarcher Putnam 1998.
 • Feinstein D. The promise of energy psychology. New York: Tarcher/Penguin 2005.
 • Kelder P. Ungdomskilden. Oslo: Ex Libris 1995.
 • Khalsa DS. Meditasjon som medisin. Oslo: Damm 2003.
 • Kilham CS. De fem tibetanske ritene. Oslo: Hilt & Hansteen 1997.
 • Kolloen IS. Snåsamannen – kraften som helbreder. Oslo: Gyldendal 2008.
 • Murphy J. The power of your subconscious mind. Englewood N. J.: Bantam 1963.
 • Myskja A. Den musiske medisin. Oslo: Grøndahl Dreyer/Cappelen 1999/2005.
 • Myskja A. Blomstermedisin til vekst og helbredelse. Oslo: Noras Ark 2000, 2. Utg. 2006.
 • Myskja A. Aloe vera – naturens skattkammer. Oslo: Noras Ark 2001, 2. utg. 2005.
 • Myskja A. Blomstermedisiner fra hele verden. Oslo: Noras Ark 2003.
 • Myskja A. Leve med kreft. Oslo: Cappelen 2005.
 • Myskja A. Den siste song. Bergen: Fagbokforlaget 2006.
 • Myskja A. På vei mot en integrert medisin. Bergen: Fagbokforlaget 2008.
 • Myskja A. Rytmisk auditiv stimulering. Fysioterapeuten 2005; 9: 16-19.
 • Myskja A. The day the music died. Nordic Journal of Music Therapy. 2008; 17: 30-40.
 • Myskja A. Finn din indre kraft. Oslo: Stenersen/Kagge Forlag 2009.
 • Myss C. Kropp, sinn og ånd. Oslo: Damm 1999.
 • Norges offentlige utredninger, NOU 1998: 21 Alternativ medisin. Oslo: Statens forvaltningstjeneste.
 • Oschman J. Energy medicine – the scientific basis. London: Churchill Livingstone 2000.
 • Oschman J. Energy medicine in therapeutics and human performance. Dover, NH: Heinemann 2003.
 • Parmann Ø. Marcello Haugen . Oslo: Grøndahl Dreyer 1993.
 • Pedersen JVL. Møter med Marcello. Lillehammer: Dølaringen Boklag 1997.
 • Rinpoche S. Den tibetanske boken om livet og døden. Oslo: Grøndahl Dreyer 1995.
 • Schjelderup V. Elektromagnetismen og livet. Oslo: Dreyer 1987.
 • Siegel B. Kjærlighet, medisin og mirakler. Oslo: Ex Libris, 1989.
 • Singh KD. The grace in dying. San Francisco: Harper 2000.
 • Thondup T. Boundless healing. Boulder: Shambhala 2000.
 • Vinnes B, Myskja A. Kampen om håpet. Bergen: Fagbokforlaget 2003.
 • Weil A. Spontan helbredelse. Oslo: Hilt & Hansteen1995.

Kontakt oss på

telefon: 64 91 39 90/41 40 92 00
epost: info@livshjelp.no