Selverkjennelse
menneskelig vekst
og bedre helse

Utdanningen i enhetsterapi

Enhetsterapi tar sikte på å gi en grundig opplæring i de viktigste prinsipper for forebyggende helse og egenomsorg vi kjenner per i dag. Vi følger med I fagutvikling innen en rekek områder, for hele tiden å kunne utvikle de mest virksomme terapeutiske verktøyene. Hensikten med utdanningen er knyttet til

 • å bygge helse og mestring,
 • egenutvikling,
 • selvinnsikt og utvikle terapeutiske ressurser.

Utdanningen vil gi innsikt innen flere områder:

Enhetsterapiens behandlingsformer

Energimedisin

Enhetsterapi er utviklet parallelt med framveksten av det nye fagområdet energimedisin. Ut fra studier av energi har vi utviklet en stadig dypere forståelse av

            ”Energiens form” - hvordan energi beveger seg i ulike nivå av energifeltet (auraen). Vi lærer å avkode disse bevegelsene. Eksempelvis lærer vi å skjelne mellom energi som flyter i sitt naturlige leie og utfører sine naturlige funksjoner, og energi som er gått i lås eller i ”loop” - dette vil bli forklart grundig i kursforløpet

            ”Energiens innhold” - går på tanker og følelser som ligger kodet i energibanene - alt fra dypere åndelig viten til gamle traumer og avleiring av depoter av syreoverskudd. I studieforløpet får elevene mulighet til å lære seg opp til å sanse dette presist, og korrigere forstyrrelsene med de spesifikke metodene som er utviklet innen enhetsterapi

Resonansterapi

Elevene får praktisk innsikt i alle de viktigste energistrømmer og – punkter og hvordan de kan reguleres ved ubalanse Vi bruker hender og nærvær for å lage et terapeutisk felt i samklang med kroppens egne frekvenser. Ut fra dette vil kroppen ofte komme i egenbevegelser som frigjør og balanserer, slik at vi kan justere feilstillinger og sette i sving områder der livsprosessen har stoppet opp. Vi bruker terapeutisk energi og lyd fra egen stemme – toning - for å styrke samklang og bruke terapeutiske frekvenser som åpner opp hos den andre.

I vanskelige tilfeller bruker vi ofte gruppetoning der hver enkelt i gruppen setter inn sin stemme for å lage en dyp resonans. Dette er en av de mest effektive teknikker innen resonansterapi. Ved bruk av tibetanske syngeboller forsterker vi virkningen ytterligere.

Vi lærer også å arbeide dypt i energifelt (aura) for å finne resonans (steder som klinger sammen) og åpne det stedet som står fast. Eksempelvis lærer vi å arbeide presist i resonansen som finnes mellom energi i kroppens midtområde og mental energi rundt hodet. Denne teknikken har visst seg effektiv både hodepine, tretthet, nakkesmerter og ved fordøyelsesvansker og ved vansker med å gjennomføre forsetter. Vi har utviklet en egen resonansbasert topunktsteknikk for arbeid på de ulike punkter i energifeltet der sinn og kropp møtes, for å kunne arbeide direkte på fysiske og psykiske plager fra angst og depresjon og kroniske smerter.

Eutonibehandling

Denne metoden retter seg mot hud og kroppsvev og er basert på er regulering av vevsspenning (tonus). Dette er en dyptgående manuell behandling der du ved arbeid med puls i vevet regulerer overspenning og underspenning. Dette gjør vi også ved at vi regulerer det autonome nervesystemet gjennom spesifikke punkter i kroppen som er overordnede “reguleringsstasjoner”. Vi lærer enkle massasjeteknikker dypt i vevet som kan regulere overtrykk i buk- og bekkenvev. Denne tilstanden er en viktig årsak til mange tilfeller av overvekt, eksempelvis der buken eser ut - vi lærer hvordan man kan tilføre energi dypt i vevet for å regulere vevsspenning. Slik kan du oppnå vektreduksjon og større velvære i løpet av kort tid med tonusregulering. Eutonibehandling kan betraktes som en syntese av psykisk massasje og energimassasje, venepumpeterapi og lymfedrenasje, og har vist seg effektiv også ved

 • smerter i muskel/skjelett-systemet
 • fordøyelsesvansker
 • kronisk utmattelse
 • lavt stoffskifte.

 

I tillegg har enhetsterapi sin unike tilnærming til ulike vanlige terapiområder:

Kosthold og ernæring

Enhetsterapi undersøker sentrale balanser i ernæring. Elevene lærer å korrigere ubalanser gjennom kostholdstiltak innen følgende områder:

 • Blodsukkerregulering
 • Syre/base balansen
 • Pluss/minusbalansen (et eget system relatert til den ernæringsmessige balansen mellom nervesystemet og blodet)
 • Makrobiotisk balanse (den ernæringsmessige balansen mellom det utvidende og det sammentrekkende prinsippet)
 • Energibalansering via mat og drikke.

Ut fra dette bygger vi opp et kosthold som passer den enkelte under hensyntagen til balanse mellom:

 • Næringstilførsel
 • Utrensing
 • Konstitusjonstype
 • Livsstil.

Vi legger vekt på et mest mulig ubebearbeidet og naturnært kosthold (”steinalderkost”), samtidig som vi lærer å løfte matens energinivå ved oppmerksomhet og velsignelse.

Tilskudd

Vi bruker de reneste naturlige kosttilskuddene basert på nyere forskning både fra planter, bær og dyphav. Vi lærer å teste ut kosttilskuddene og og tilpasse dem til den enkeltes behov. Vi følger medisinsk forskning på området. Slik justerer vi jevnlig våre anbefalinger i tråd med ny forskningsbasert viten og tester ut preparatene på den enkelte.

Blomsteressenser

Vi bruker dr. Bachs blomstermedisin til å forstå dypere den enkeltes konstitusjon, kvaliteter og livssituasjon. Slik bruker vi blomsteressensene ikke bare til behandlingen av symptomer, men til å understøtte helbredelsesprosessen hos den enkelte. Elevene lærer også blomsterpunktur, der du kan integrere akupunkturpunkter med blomsteressenser for å integrere avspaltede områder i sinn og kropp.

Terapeutisk samtale

Vi bruker prinsipper både fra medisinsk anamneseopptak (sykehistorie), dybdepsykologi, medisinsk forskning og coaching/livsveiledning, for å mobilisere ressurser hos den andre. Vi lærer særlig de fysiologiske prinsippene for aktiv lytting. Slik kan vi bygge opp kommunikasjon som støtter, styrker og gir motstandskraft og unngå å “slå på alarmen” hos den andre. Vi legger vekt på å stille de riktige spørsmålene, heller enn å “fortelle den andre sannheten”. Samtidig vi en utvidet energisansning som gjør at elevene i stand til å se dypere sammenhenger. Noen kaller dette klarsyn – elevene lærer seg å forstå de ulike energifeltene knyttet til kroppen. Ved å utvikle slike evner kan eleven veilede mer presist og støtte den andre å forvandle det de sliter med. Slik gir utdannelsen systematisk opplæring i intuitive samtaleteknikker. Samtidig får elevene lære å tolke og forstå kroppsspråk og “energifeltets budskap”..

Førstehjelpsskrinet

Du får lære et refleksologisk førstehjelpsskrin til selvhjelp og får vite det fysiologiske grunnlaget for bruk av terapeutisk berøring. Du vil lære hvilke akupressurpunkter som gir best effect på ulike symptomer og plager. Via trykkpunkter, energistimulering og triggerpunkter vil du lære å stimulere kroppens selvhelbredende krefter.

Grunnvollen i enhetsterapi

Forene ånd-sinn-kropp. På grunnlag av over tretti års syntese av åndelige erfaringer og klinisk arbeid med mennesker, har vi utviklet metoder for å integrere åndelige kvaliteter i tanker, følelser og kropp. Vi legger særlig vekt på hvordan vi kan overføre erfaringene på kurs til dagliglivet.

Enhetsterapiens prinsipp

Prinsippet i enhetsterapi er at du lærer å utvikle evnene i deg selv. Etter å ha forankret ferdigheten i deg selv, lærer du potente metoder for å hjelpe andre. Du lærer å utvikle dine evner til å finne årsaken til menneskers plager, og formidle verktøy for å forvandle og forløse det personen sliter med.

Tankens kraft

Du lærer å fordype sinnet, slik at du kan utvikle tankens kraft i terapeutiske situasjoner. Vi lærer også de ulike tilnærmingene til fjernhelbredelse og stadiene av fordypning som gir deg unike muligheter til å kunne helbrede deg selv og andre.

Grunnlaget for enhetsterapi er synet på mennesket som en enhet som fungerer på spirituelle, mentale, emosjonelle, vitale, fysiske og sosiale nivåer.  Du opplever “enhet” gjennom puls og flyt, tilfredshet og livsglede. “Å helbrede” er ikke nødvendigvis knyttet til å være fri fra plager, problemer eller symptomer, men til økt livskraft, evne til å fungere, opplevelse av å være hel; å være meg. Grunnlaget for enhetsterapi er troen på et helbredende prinsipp i alt som lever. Vi kan aktivere helbredende evner i oss selv og andre. “Å helbrede” er et samarbeidsprosjekt: Terapeuten er fødselshjelper. Teknikkene vi lærer, støtter utvikling og helbredelse. Grunnholdningen i enhetsterapi er at alle har unike ressurser. “Terapi” er å åpne en verden av ressurser.

Enhetsterapi er summen av over tretti års erfaring med integrert medisin. Enhetsterapi lærer elevene en syntese av de elementene som kjennetegner vellykkede terapier. Det som kjennetegner enhetsterapi er vekten på selvutvikling: Du lærer å forstå kvaliteter, følelser, tanker, energi og kropp i deg selv, deretter prøver du ut metodene på en partner. Siden arbeider du med å utvikle forståelsen i kollokviegrupper som møtes regelmessig. Slik utvikler du gradvis din innsikt, klarsyn og kompetanse og kan vokse inn i en rolle som terapeut, dersom det er det du ønsker: Mange som tar enhetsterapiutdanningen, gjør det for egen del, for å finne vekst, selvhelbredelse og innsikt i seg selv og de sammenhengene de står i. Vi tror at mennesket består av flere dimensjoner, at vår åndelige dimensjon virker inn i vår fysiske virkelighet.

Vi tror at hvert menneske er unikt og har en unik verdi, uansett funksjonsnivå, og har ressurser til helbredelse. En helbredelsesprosess er derfor ikke primært en terapeut som gir helbredelse: Et grunnprinsipp for helbredelse er resonans. Ved resonans bygger seg opp en samklang mellom terapeut og klient som gjør helbredelse mulig.

Enhetsterapi tror at hvert menneske har en naturlig integritet og at vi trenger å respektere denne integriteten. Vi arbeider med forholdet mellom åpenhet og grenser, slik at vi i enhver samtale eller berøring kan nærme oss, berøre og åpne det som trengs, men samtidig bevare respekten for den andres integritet, slik at den andre ikke føler seg overstyrt eller invadert. Enhetsterapi egner seg særlig for de som er høysensitive.

 

Innen enhetsterapi uttrykker et helhetssyn seg på flere områder:

Fysisk helse

Vi vurderer funksjonen i de grunnleggende fysiologiske systemene i kroppen, med særlig vekt på det man i dag vet om det autonome nervesystemet og dets reguleringsfunksjon. På bakgrunn av denne innsikten får du lære praktisk stressmestring. Du vil få lære deg å bruke nærvær, positiv tankekraft, bevegelse, berøring og kommunikasjonsteknikker for å støtte den andre.

Det selvhelbredende mennesket

Vi utforsker våre naturlige selvhelbredende systemer, og gir en gjennomgang av grunnprinsipper i fysiologi og immunologi, illustrert i praktisk-kliniske situasjoner. Undervisningen ser på hva det er som holder oss friske, hvilke systemer i kroppen som kan påvirkes, og hvordan. Vi vil gå gjennom de faktorer som holder kropp og sinn unge, noen selvsagte, noen overraskende. Denne bolken vil gi deg mulighet til å sette sammen ditt eget forebyggende helseprogram. Bolken vil gi kompetanse i å veilede andre innen helsespørsmål.

Mennesket i naturen

Vi lærer grunnleggende økologi via viten om naturlover. Vi utforsker naturen som helbreder og får enkel viten om helbredende planter – og de giftige. Vi legger særlig vekt på blomsteressenser som uttrykk for naturens språk.

Musisk medisin – lyd og musikk som terapi

Vi lærer om kroppens musikalske oppbygning, musikkterapeutiske grunnprinsipper og bruken av dem. Du får utvikle din terapeutiske stemme for å skape forløsning av lytteevne og uttrykksevne. Vi bruker stemmeøvelser for å forbedre kommunikasjonsevne og vitalisering. I tillegg arbeider vi med dokumentet Lytting – en vitenskap som gir grunnprinsippene for å forordne individualisert musikk som en vei til selvinnsikt, stressregulering og bearbeiding av følelseslivet.

Veiledningsteknikker

Vi lærer grunnprinsipper for livsveiledning ut fra kjenn deg selv-prinsippet. Utdanningen legger vekt på metoder for selvinnsikt, prinsipper for kommunikasjon som gir viten om hvordan jeg får fram det beste i den andre.

Etikk og integritet

Tom Kitwoods theory of personhood er vårt etiske fundament for arbeid med mennesker. I løpet av utdannelsen lærer vi de spesifikke kategoriene for overgrep og de spesifikke kategoriene for å skape stjernestunder. Vi trener på å avdekke disse og slik få konkrete verktøy for å løfte fram det beste hos oss selv og den i enhver situasjon.

Helseveiledning og friskliv

Vi lærer å utarbeide helseprogrammer for andre bygd på kosthold, tilskudd, fysiske øvelser, øvelser for styrking av energi og balanse, emosjonelle strategier, mentale øvelser og strategier for å bedre kjernerelasjoner privat og i arbeidslivet. I dette området er kommunikasjonsferdigheter en nøkkel: hvilke knapper man må trykke på for å få ut det beste i mennesker, for å forstå og å bli forstått.

Det indre menneskets ressurser

Vi lærer å finne menneskets ressurser, nøkler til yteevne og selvhelbredelse, metoder som åpner døren til dine unike kvaliteter, slik at du kan oppdage kvaliteter og ressurser hos seg selv og andre: Vi ser på hva skal til for å ta i bruk det beste i seg selv, med meditasjon som verktøy. Utdanningen utforsker lovmessigheter i menneskets indre liv, og gir et kartverk for oppdagelse av menneskesinnet – hva fungerer best for å forløse menneskets ressurser?Vi søker å skape samklang mellom det indre og det ytre livet: Vi ser på praktiske strategier for å gjennomføre sine forsetter, og hvilke lovmessigheter som omgir vår integritet og selvrespekt. Utdanningen utforsker grunnlovene i vårt indre liv: kjærlighet, sannhet, tiltrekning, årsak og virkning.

Hvem passer enhetsterapi for?

Enhetsterapi passer for mennesker som har noen av følgende interesser og egenskaper:

 • du ønsker å forstå mennesket, fra de åndelige til de fysiske sider.
 • du er opptatt av hvordan du kan forvandle deg selv og hjelpe andre
 • du vil gjerne vite mer om hvordan kropp og sinn henger sammen
 • du er åpen for å utforske en energiforståelse av virkeligheten og lære mer om hvordan energi flyter
 • du ønsker å forstå hvordan menneskets energi kan forstås som uttrykk for våre ubalanser og våre indre lengsler, våre kvaliteter
 • du er opptatt av å hjelpe mennesker ikke bare til å få tatt bort et problem, men også til å få en dypere forståelse av seg selv og sin rolle i verden
 • du ønsker å finne hva som gjør at vi opplever mening og får tatt i bruk det beste av oss selv
 • du ønsker å arbeide med din egen menneskelige utvikling og prøve å få til en daglig disiplin.
 • du er opptatt av hvordan kosthold, øvelser, trening, bearbeiding av følelsesmønstre og mental trening kan tilpasses den enkelte for å gi hjelp som er tilpasset den enkeltes behov
 • du forstår at helbredelse ikke er noe som formidles som en ”vare” fra en behandler til en pasient, men uttrykker en helbredende klangbunn mellom mennesker som kan settes fri i et møte
 • du er opptatt av respekten for alt som lever, ønsker å finne helhet og leve mer i pakt med naturen
 • du har et ønske om å avdekke det beste i andre mennesker og hjelpe dette fram.

Hvor står enhetsterapi i forhold til andre komplementære terapier?

Vi ønsker å utvikle en syntese fra det beste vi har funnet i en rekke ulike konplementære metoder gjennom tretti års erfaring. Enhetsterapi stiller seg ikke i konkurranse eller opposisjon til andre metoder, men søker å skape synergi (samhandling) mellom de ulike metoder mennesker av i dag søker for vekst og helbredelse. I tråd med dette utvikler vi samarbeidslinjer mot en rekke andre terapeutiske miljøer, alt fra ernæringsterapeuter til kvantemedisinere. Slik kan vi hente inn gode erfaringsdata og utvikle et stadig mer effektivt og framtidsrettet terapeutisk tilbud.

Utdanningen følger de foreløpige retningslinjene for HOD (Helse- og Omsorgsdepartementet) for godkjenning av komplementær utdanning og er registret med momsfritak hos Helsedirektoratet. Enhetsterapiforeningen er startet av en gruppe tidligere elever. Foreningen har utviklet seg til en sterk fagorganisasjon med statutter, medlemsskap, hjemmeside og regelmessige møter og aktiviteter. Foreningen nærmer seg per 2014 200 medlemmer (krav for godkjent fagorganisasjon er 30 medlemmer).

Hvor står enhetsterapi i forhold til vanlig legevitenskap?

Enhetsterapi ønsker å bidra til en integrert medisin, som tar i bruk det beste fra en medisinsk-vitenskapelig plattform og supplerer dette med det beste fra komplementære metoder, med vekt på menneskets egne ressurser. Vi legger vekt på vitenskapelige metoder og redelighet i forhold til vitenskaplig dokumentasjon. Samtidig legger vi vekt på det som ikke kan måles og veies: på menneskets åndelige natur og på vår egen evne til å føle sannhet og vite hva som er riktig for oss. Vi prøver å unngå det som er spekulasjoner og kun ”boklærdom”.

Kontakt oss på

telefon: 64 91 39 90/41 40 92 00
epost: info@livshjelp.no